MARKANIN TANIMI

Tüzel ya da gerçek bir kişinin ürettiği bir ürün yada hizmetin yine kendisi ile aynı sektörde faaliyet gösteren kurum, kuruluş yada kişilerin ürettikleri ürün veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamak amaçlı her türlü harf kelime şekil ya da renk kombinasyonlarının her birine yada bütününe Marka denilir.Uluslararası rekabetin sonuna kadar yaşandığı günümüzde markalar firma isimlerinin önüne geçmiştir. Marka Tescili taklit kullanımlarla haksız rekabetin önüne geçen ve markadan doğan hakların kullanılabilmesini sağlayan çok önemli bir araçtır. İnka Patent olarak elde edilecek bu hakları güçlü bir şekilde kullanabilmek için tüm ülkelerde tescil ettirmenin gerekliliğini vurguluyoruz.

  

MARKA ÇEŞİTLERİ 


Ticaret Markaları: Uluslararası NICE KODU'nda 1'den 34 dahil sınıfları kapsayan tüm ürünlerin üretimini yapan ve yaptıran işletmelerin etiket ya da ambalajlarında kullandıkları markalardır.

Hizmet Markaları: Uluslararası NICE KODU'nda 35 ile 45 dahil sınıflardaki iş kollarını kapsayan gerçek ya da tüzel kişilerin yaptıkları hizmetler için kullandıkları isimlerdir. Oteller, lokantalar, okullar, market ve mağazalar, lojistik firmaları, inşaat firmaları, danışmanlık firmaları bu kapsamdadır.

Ortak Marka: Ticaret ya da hizmet işletmeleri ile gerçek kişilerinde olabildiği, birden fazla sahibi olan markalardır. Marka sahiplerinden herhangi biri diğerlerinin izni olmadan bu markanın geçtiği yeni bir marka sahibi olamaz. Marka sahipleri bu ismin nasıl ve ne şartlarda kullanacaklarını mutabakatla belirlerler. Bu konuda en önemli örnek Tariş markasıdır.

Garanti Markası: Belirlenmiş marka işaretini sahibi tarafından kontrol altında tutmak şartıyla belirlenmiş hammadde, üretim şekli, yöntemi, ambalajlanması koşuluyla birden fazla kişi ya da kuruluşa kullanma hakkı verilen markalardır.

Garanti Markalarına en iyi örnek; Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti ve Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de örnek gösterilebilir.

Uluslararası Marka Tescili

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

Madrid Sistemi’nin Avantajları

- Markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede uluslararası tescilini gerçekleştirmek.

- Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark - EUTM) Avrupa Birliği Markası,

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir marka türüdür. İnceleme ve tescil sistemleri yeni adı ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır.

 

  • Yurtdışı Marka Araştırma

Bir markanın tescil edilmesi için başvuru yapılmadan önce; belirlenen ülke ya da ülkelerde tescil edilip edilemeyeceği ve benzerlik kriterlerine göre araştırması yapılarak, mevcut kayıtların raporlanmasıdır.

  • Yurtdışı Marka Başvuru

YURTDIŞI MARKA BAŞVURUSU: Markaların uluslararası tesciline ilişkin 2 yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması; Anlaşmaya üye ülkelerde işlem yapma yetkisi olan vekiller aracılığı ile başvurulabilmektedir. İkincisi ise 1989 tarihli Madrid Anlaşmasına ilişkin Madrid Protokolü; Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihi itibariyle ülkemizde de uygulanmaya başlanmış olup, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile protokole üye tüm ülkelerden talep edilenlerinde başvuru yapılabilmektedir.

 

ÜLKESEL YURTDIŞI MARKA BAŞVURUSU: Marka tescili yaptırmak istenilen ülkede işlem yetkisine sahip vekiller aracılığı ile ilgili ülkenin sistem ve uygulama talimatlarına göre başvuru yapılmaktadır. Maliyetler ise tescil ofisi ücreti, vekil ücreti ve gerekli evrak onayı ile gönderi masrafları şeklinde oluşmaktadır.

 

MADRİD PROTOKOLÜ MARKA BAŞVURUSU: Markaların tek bir başvuru ile ve tek bir dil kullanılarak protokole taraf ülkelerden seçilecek bir veya birden fazla ülkede başvuru yapılabilmektedir. Maliyetler bu tescil işlemlerini organize eden WIPO'ya ödenmektedir. Ülkelerin belirlemiş olduğu ücretler bu organizasyon aracılığı ile hesaplanmaktadır.

  • Yurtdışı Marka İzleme

Marka izleme hizmeti yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da taklitlerinden dolayı uğrayabileceğiniz zararları önlemede çok önemli bir hizmettir.

 

İnkagöz Explorer hizmetimiz ile markanızı yurtdışında da korumak için bu konuda uzmanlaşmış çözüm ortağı şirketlerle çalışmaktayız. Yurtdışı çözüm ortaklarımız markaların yayımlandığı bültenleri sürekli takip ederek, aynı ya da benzer marka başvurularını belirleyip bize bildirirler. Bizde gelen raporları değerlendirip, gerektiği durumlarda aynı ülkedeki vekiller aracılığıyla itiraz ettirme hakkını sizlere sunmaktayız.

 

İnkagöz Explorer sayesinde marka başvurularında görülen taklit ve benzerliklere itiraz ederek, yurt dışı pazarlarda haksız rekabetin önüne geçilebilmektedir. Bu yöntemle vaktinde itiraz edilmediği takdirde tescil edilen benzer veya taklit markaların iptaline yönelik yıllar sürecek, yüksek maliyetli davalar açmak zorunda kalınabilir.

  • Yurtiçi Marka Araştırma

Marka tescil başvurusu yapılmadan önce markanın tescil edilebilirlik durumu araştırılmalıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu ayırt edilmesi çok güç olan ve tüketici nezdinde karışıklığa yol açabilecek markaları tescil etmemektedir. Ayrıca, marka başvurunuz kabul edilse dahi Resmi Marka Bülteninde 2 ay süre ile yayında kalacağından benzer marka sahipleri tarafından itiraz edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden marka başvurusu öncesinde ön araştırma yapılarak olası risklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sayede red olabilecek başvurular önceden tespit edilerek gereksiz zaman ve mali kayıpların önüne geçilmiş olunur.

  • Yurtiçi Marka Başvuru

Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler


• Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
• Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
• Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
• Kanununda belirtilen şartları taşıyan marka örneği.
• Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
• Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin listesi.
• Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
• Başvuru ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
• Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
• Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.

 

Marka Tescil Süreci


Başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.Şekli İnceleme


Markanın Kanun hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsedebilmek için kuruma sunulan başvurunun ilk olarak şekli yönden incelenmesi gerekmektedir. Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde eksikliği tamamlanmayan başvurular yasal mevzuat hükümlerine göre hükümden düşmekte ya da eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam etmektedir.

 

İnceleme-Kanunun 5. Madde Çerçevesinde Değerlendirme


Şekli incelemesi tamamlanarak kesinleşen başvuru, tescili istenen mal ve hizmetler de dikkate alınarak mutlak ret nedenleri çerçevesinde uzmanlar tarafından re’sen incelemeye tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı durumunda başvuru, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilmektedir.


Kanunun 5. maddesi çerçevesinde marka olamayacak işaretler aşağıda belirtilmiştir:


a) 4. madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre üye devletlere ait hükümranlık /hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri.
ğ) Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
h) Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.İlan Edilmesi


Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve Kanunun 5. maddesine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurusu yapılmış markanın, Kanunun 5. ve 6. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içerisinde yapılmaktadır.


Kanunun 6. maddesinde itiraz üzerine incelenecek nispi ret nedenleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:1. Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

2. Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

3. Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

4. Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

5. Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

6. Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

7. Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

8. Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

9. Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.Tescil Edilmesi

 

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek, sicile kaydedilir ve Tescil Gazetesinde yayımlanır.

  • Yurtiçi Marka İzleme

Aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar, tescilli markanıza benzer başvurular yapabilir. Kurum uzmanları mutlak ret gerekçesi bulunmadığını değerlendirebilirler. Markalar arasında karışıklık yaşanmayacağı, benzerlik olmadığı kanaatine varıldığında, söz konusu marka başvuruları Resmi Markalar bülteninde yayınlanır ve yayınlanan bu markalar kamuoyuna duyurulmuş sayıldığından herhangi bir itiraz gelmemesi halinde tescil edilir.Tescil edilen benzer markaların iptal edilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkündür.Türk Patent ve Marka Kurumunun benzer marka başvurularını önceden tescil almış marka sahiplerine bildirme gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu sebeple markanızın korunması için, ilana çıkan markaların periyodik olarak 15 günde bir yayımlandığı marka bültenlerinden profesyonel bir şekilde benzerlik taramasının yapılması gerekmektedir. İnkagöz Marka ile, uzun ve maliyetli olan dava süreci öncesinde gerekli itirazların yapılmasını sağlayarak zaman ve maddi kayıplarınızı önlüyoruz.

 

İnka Patent tarafından özel olarak geliştirilmiş marka izleme programı; kurumca yayımlanan ve her bültende ortalama 7000 marka tescil başvurusunu içeren Resmi Marka Bültenleri’ndeki markaların sağlıklı bir şekilde izlenmesine olanak vermektedir.